Menu

Search
Close this search box.
Sjednocený

Vystupte z reality, kterou nechcete

1. Jste tvůrcem svého života
2. Vaše tělo se dokáže samo uzdravit
3. Všechno je možné
4. Jste nesmrtelná bytost
5. Máte veškerou kontrolu nad svými emocemi a myšlenkami, pokud chcete.
6. Zlo neexistuje
7. “Mimo matrix„ neboli pod kontrolou svého života.

Read more »
Unified

Get out of a reality you don’t want

1. You are creator of your life
2. Your body can heal itself
3. Everything is possible
4. You are immortal being
5. You have all control over your emotions and thoughts if you want to.
6. Evil doesnt exist
7. “Out of matrix” or in control of your life.

Read more »
Sjednocený

Svět mýma očima

Narodil ses jako svobodný člověk.  Nejspíš ses narodil v nemocnici, tam tě někdo označil, pojmenoval, dal ti občanství, rodný list a další „nezbytnosti“. Nemám nic proti označení, klidně bych radši dostal číslo s tím, že jsem občan planety země.

Read more »
Unified

The world through my eyes

You were born a free man.  You were probably born in a hospital, where someone marked you, named you, gave you citizenship, a birth certificate and other “necessities”. I don’t mind being labeled, I’d much rather get a number saying I’m a citizen of planet earth.

Read more »

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.